General Terms and Conditions

General Terms and Conditions of the webshop www.SpecialEffectsCompany.nl. De webwinkel SpecialEffectsCompany.nl is onderdeel van Elementum FX B.V.

This is a translation of the general terms and conditions from the Dutch as in "Algemene voorwarden". For any legal matters the Dutch version is the binding one.

Bezoekadres

Elementum FX B.V.
Smalle Weegbree 1
8472 BG Wolvega

Postadres:

Elementum FX B.V.
Postbus 122
8470 AC Wolvega

Bedrijfsgegevens Elementum FX B.V.

ING Rekening nr: NL77 INGB 0680 7347 40
Kamer van Koophandel: 01101884
BTW nummer: NL8131.25.741.BO1
Toepassing vergunning nr: 497150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELEMENTUM FX bv


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken, aanneming van Werk of het verrichten van diensten door Elementum FX bv alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2    Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeen gekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden bindend en wijst Elementum FX bv toepasselijkheid van de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand.

2. Definities

2.1    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    - Opdrachtgever:  De natuurlijke of rechtspersoon die aan Elementum FX bv opdracht heeft gegeven tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of huurder van zaken en/of met wie opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
    - Werk:  het totaal van de tussen Opdrachtgever en Elementum FX bv  overeengekomen werkzaamheden, diensten en levering van materialen. Onder werk wordt mede verstaan het realiseren van “special effects”.
    - Partijen:  Elementum FX bv  en Opdrachtgever.

 
3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1    Alle offertes voor Werk door Elementum FX bv zijn in alle opzichten vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14  dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2    Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens Elementum FX bv van de order of opdracht van Opdrachtgever dan wel door afgifte door Elementum FX bv van een factuur terzake.
3.3    Alle door Elementum FX bv verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Elementum FX bv naar beste weten opgegeven doch bindt haar niet.
3.4    De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door Opdrachtgever mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst komt voor rekening van Opdrachtgever.
3.5    De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door Opdrachtgever verstrekte informatie. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De betreffende gegevens zijn voor Elementum FX bv slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Elementum FX bv is bevestigd.
3.6    Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.
3.7    Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor Elementum FX bv indien en nadat Elementum FX bv deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
 
4. Prijzen

4.1    Elke prijsopgaaf van Elementum FX bv is vrijblijvend.
4.2    Alle prijsopgaven van Elementum FX bv zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren Werk zoals aanvragen benodigde vergunningen en indienen van een werkplan exclusief eventuele legeskosten. De prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief transport indien Elementum FX bv voor transport zal zorgdragen.
4.3    Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van Opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens Elementum FX bv. De Opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen.
4.4    Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het Werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft Elementum FX bv het recht die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin Opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht.
4.5    Elementum FX bv is gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt. Elementum FX bv is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het Werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen.

5. Werk, wijzigingen, uitvoering en gebruik van producten
           
5.1    Het Werk omvat datgene dat tussen Elementum FX bv en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
5.2    Indien tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat het Werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Elementum FX bv wijst Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
5.3    Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen Werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Elementum FX bv
5.4    Opdrachtgever is verplicht Elementum FX bv in staat te stellen het overeengekomen Werk ongestoord en continue uit te voeren. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.
5.5.    Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Elementum FX bv behoren doch wel noodzakelijk zijn voor zijn werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk door Elementum FX bv daarvan geen vertraging ondervindt.

6. Verhuur

6.1    Indien de overeenkomst (mede) omvat de verhuur van licht- en/of geluidssystemen en/of pyrotechnische systemen en/of effect apparatuur dan draagt Elementum FX bv er zorg voor dat het gehuurde in goede staat verkeert en in beginsel geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd.
6.2    Het gestelde onder het vorige lid houdt niet in dat Elementum FX bv garandeert dat de gewenste effecten worden gerealiseerd.
6.3    Opdrachtgever verklaart door het tekenen voor ontvangst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Indien hij gebreken constateert, stelt hij Elementum FX bv onmiddellijk hiervan in kennis.
6.4    Indien niet anders is overeengekomen, haalt Opdrachtgever op eigen kosten de apparatuur op het adres van Elementum FX bv of op een nader overeengekomen plaats op en brengt de apparatuur weer na de duur van huur of op een door elementum FX bv nader aan te geven locatie terug.
6.5    Indien overeengekomen is dat Elementum FX bv de apparatuur aflevert op de plaats van gebruik en/of dat zij de op- en afbouw van de systemen zal verzorgen, brengt zij kosten voor transport en/of voor op- en afbouw tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven in rekening.
6.6    Ingeval technisch personeel aanwezig is, kan Elementum FX bv Opdrachtgever telefonisch ondersteuning verlenen ter zake van het gebruik van het gehuurde. Voor schade als gevolg van telefonisch gegeven ondersteuning is Elementum FX bv, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Indien Elementum FX bv zulks noodzakelijk acht, of dit door Opdrachtgever wordt gewenst, kan Elementum FX bv Opdrachtgever ter plekke technische ondersteuning verstrekken. Hiervoor berekent Elementum FX bv kosten voor vervoer en verleende diensten tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven.
6.7    Opdrachtgever is gehouden voor het gehuurde als een goede huurder zorg te dragen. Hij zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming van de gehuurde zaken. Het is Opdrachtgever in ieder geval verboden het gehuurde zwaarder te belasten, zowel wat gewicht als spanning en geluid betreft, dan is toegestaan. Het is niet toegestaan de zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verhuurd.
6.8    Het is Opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren of het gehuurde in bruikleen of anderszins aan derden af te staan.
6.9    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde systemen in dezelfde staat, en derhalve onbeschadigd en goed functionerend, terug worden bezorgd op het adres van Elementum FX bv dan wel een nader overeengekomen plaats. Inlevering van gehuurde zaken dient te geschieden voor 12.00 uur op de dag na de overeengekomen termijn van verhuur. Worden de zaken later dan dit tijdstip ingeleverd dan is Elementum FX bv gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van een bedrag gelijk aan tweemaal een dag extra verhuurkosten en wel voor iedere dag dat het gehuurde te laat is terug bezorgd, één en ander onverminderd het recht van Elementum FX bv de gehele door haar geleden schade als gevolg van te late terugbezorging op Opdrachtgever te verhalen.
6.10    Elementum FX bv heeft het recht een waarborgsom te verlangen maximaal ter grootte van een bedrag gelijk aan de waarde van de gehuurde zaken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elementum FX bv, wordt de waarborgsom aan het einde van de huurtermijn niet verrekend met het verschuldigde huurbedrag. Op de waarborgsom zal in mindering strekken het bedrag van de door Opdrachtgever aan het gehuurde toegebrachte en door Elementum FX bv begrootte schade alsmede de door Elementum FX bv geleden schade als gevolg van te late terugbezorging en/of de boete als bedoeld in het voorgaande lid. Elementum FX bv zal uiterlijk acht dagen na terugbezorging van de gehuurde zaken de waarborgsom onder aftrek van hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van dit en het voorgaande lid is verschuldigd, terugbetalen op een door Opdrachtgever aangegeven wijze.
 6.11    Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk tenietgaat door toedoen of onzorgvuldigheid van Opdrachtgever, zal uit hoofde van de verloren gegane zaken de vervangingswaarde tegen nieuwprijs door Opdrachtgever verschuldigd zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor door Elementum FX bv geleden schade.

7.Verkoop

7.1    Ter zake van de verkoop van Special effect apparatuur,Theater benodigdheden en Pyrotechnische Apparatuur geldt een garantie van zes maanden voor constructiefouten, bij normaal gebruik van de zaken. De garantie houdt in dat gebreken aan zaken die binnen de hiervoor gestelde termijn aan Elementum FX bv zijn gemeld, kosteloos zullen worden hersteld, dan wel zullen worden vervangen door dezelfde of vergelijkbare zaken.
7.2    Geen garantie wordt gegeven op glaswerk of op Break-away producten, pyrotechnische vuurwerk producten, lampen en spiegels. worden mede verstaan onder glaswerk.
7.3    Indien blijkt dat gebreken niet op afdoende wijze kunnen worden hersteld en geen vergelijkbaar vervangende zaken kunnen worden geleverd tegen dezelfde kosten, dan heeft Elementum FX bv het recht zich te beroepen op ontbinding van de overeenkomst onder de verplichting de koopprijs terug te betalen.

8. Dienstverlening

8.1    Indien de overeenkomst (mede) omvat één of meerdere van de volgende diensten:
    -  het ontwerpen en uitvoeren van effect- en licht en water shows;
-  het installeren en bedienen van apparatuur;
-  het afsteken van vuurwerk;
-  toezichthouder vuurwerk buitenlandse bezigers zal Elementum FX bv zich ervoor inspannen dat effect te verkrijgen dat door Opdrachtgever gewenst wordt en in beginsel technisch mogelijk is. Elementum FX bv garandeert niet dat het gewenste effect ook daadwerkelijk wordt bereikt.

8.2    Indien het gewenste effect niet of niet geheel wordt bereikt, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

9. Vuurwerk

9.1    Indien de overeenkomst (mede) omvat het afsteken van vuurwerk dan doet Elementum FX bv dit niet zonder in het bezit te zijn van een in het voorkomende geval wettelijk verplichte toepassingsvergunning.
9.2    Indien voor het afsteken van vuurwerk een vergunning van overheidswege vereist is, zijn de kosten in verband met het aanvragen hiervan, geheel voor rekening van Opdrachtgever. Het risico voor het niet (volledig) afgeven van een vergunning berust bij Opdrachtgever.
9.3    Elementum FX bv verplicht zich te voldoen aan alle in de vergunning genoemde voorschriften. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Onder deze kosten wordt mede verstaan de kosten voor het afzetten van terrein en die voor de aanwezigheid van een brandwacht.
9.4    De dienstverlening ter zake van het afsteken van vuurwerk, zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Indien schade ontstaat bij Opdrachtgever of derden, als gevolg van een handeling van Elementum FX bv en zij uit dien hoofde rechtens aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Elementum FX bv aan haar zal worden uitgekeerd. Opdrachtgever zal zich zelfstandig extra dienen te verzekeren voor schade boven dit maximaal uit te keren bedrag.
9.5    Opdrachtgever zal Elementum FX bv vrijwaren voor iedere schadeclaim ingesteld door derden en voortvloeiende uit een voor Opdrachtgever uitgevoerde effect- en licht/water show en/of het in opdracht van Opdrachtgever afsteken van vuurwerk, behoudens opzet of grove roekeloosheid zijdens Elementum FX bv Onder de vrijwaring zijn alle door Elementum FX bv te maken juridische kosten mede begrepen.

10. (Op)Levering

10.1    Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en levering van zaken, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van inlichtingen, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
10.2    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken, waaronder begrepen materialen en installaties, plaats af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van Elementum FX bv ongeacht of de aflevering plaatsvindt aan Opdrachtgever of aan een - al dan niet door Elementum FX bv aangewezen - vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.3    Oplevering van het Werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde Werk door Elementum FX bv aan Opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door Opdrachtgever in gebruik is genomen.
10.4    Indien het te leveren Werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het Werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikkingstelling aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of teniet gaan van het geleverde Werk gaat over op Opdrachtgever zodra dit in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komt.
10.5    Vanaf de (op)levering zijn zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.
10.6    Opdrachtgever dient de geleverde zaken alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde Werk (en) mede ten behoeve van Elementum FX bv deugdelijk te verzekeren, met uitzondering van het bepaalde onder artikel 9.4.
10.7    Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren en/of te leveren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege Elementum FX bv dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.8    Opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van Elementum FX bv worden verricht zonder dat Elementum FX bv ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt.
10.9    Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van Elementum FX bv heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen en deze retour gezonden zaken namens Elementum FX bv worden aangenomen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat Opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.10    Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van Elementum FX bv, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
10.11    Opgegeven (op) leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient Elementum FX bv schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Elementum FX bv nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
10.12    Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het Werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties en verkeersomstandigheden, alsmede door weersomstandigheden, berust geheel bij Opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten - zoals het afsteken van vuurwerk - niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij Opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van Elementum FX bv.

11. Vervoer

11.1    De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door Opdrachtgever zijn verstrekt, door Elementum FX bv naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
11.2    Verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van   Opdrachtgever.
11.3    Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen.

12. Reclame
            
12.1    Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van zaken c.q. na het verrichten van diensten c.q. de oplevering van Werk, de zaken c.q. het Werk grondig te inspecteren op tekorten, beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Elementum FX bv terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
12.2    Indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de levering c.q. oplevering Elementum FX bv schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. het Werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12.3    Elementum FX bv dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12.4    Reclames geven Opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.
12.5    Indien reclame naar het oordeel van Elementum FX bv juist is zal Elementum FX bv hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Elementum FX bv is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

13. Annulering
   
13.1    Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering, verhuur c.q. dienstverlening.
13.2    Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan Elementum FX bv de dan werkelijk gemaakte kosten en bestede tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor het opstellen van de offerte en het ontwerp van plannen voor effect- water, licht en vuurwerkshows.
13.3    Bij annulering na het tijdstip als vermeld in artikel 13.1 is het geheel  overeengekomen transactiebedrag verschuldigd.

14. Betaling

14.1    Betaling dient te geschieden uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het werk ten kantore van Elementum FX bv of op een door Elementum FX bv aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van Elementum FX bv aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
14.2    Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door Opdrachtgever.
14.3    Bij overschrijding van de in lid 1 bepaalde betalingstermijn zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever deswege een rente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt.
14.4    Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 345,-
14.5    Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Elementum FX bv bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
14.6    Elementum FX bv is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van Elementum FX bv.
14.7    Elementum FX bv is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever aan derden over te dragen.
14.8    Elementum FX bv heeft het recht uitvoering van het Werk te onderbreken, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens Elementum FX bv. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De Opdrachtgever vrijwaart Elementum FX bv tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van Elementum FX bv op vergoeding van schade, kosten en renten.
14.9    Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

15. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en aanvullende zekerheid

15.1    Alle door Elementum FX bv geleverde zaken alsmede de (daarmee) tot stand gebrachte werken, blijven eigendom van Elementum FX bv tot al hetgeen Opdrachtgever ter zake van de levering van alle zaken en/of diensten en/of oplevering van Werk aan Elementum FX bv verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, is betaald.
15.2    Elementum FX bv is gerechtigd zaken, alsmede (daarmee) tot stand gebrachte werken, van Opdrachtgever die zij in het kader van een levering van zaken en/of diensten en/of oplevering van Werk of anderszins houdt, onder zich te houden totdat Opdrachtgever het uit hoofde van enige overeenkomst met Elementum FX bv verschuldigde, inclusief rente en kosten geheel heeft voldaan.
15.3    Op eerste verzoek van Elementum FX bv is Opdrachtgever gehouden nadere zekerheid te stellen voor nakoming van de op hem rustende verbintenissen, bij gebreke waarvan Elementum FX bv de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

16. Intellectuele eigendom

16.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van Elementum FX bv kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Elementum FX bv. Alle door Elementum FX bv te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opname, litho’s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van Elementum FX bv, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2    Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elementum FX bv zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te  stellen of te tonen.
16.3    Alle door Elementum FX bv afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van Elementum FX bv binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven.
16.4    Indien Elementum FX bv een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin des woords) van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Elementum FX bv voor aanspraken van derden ter zake.
16.5    Na (op)levering door Elementum FX bv verkrijgt Opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door Elementum FX bv in het kader van de overeenkomst vervaardigde Werk. Het recht tot gebruik van Opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde en/of gehuurde zaken.

17. Geheimhouding

17.1    Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

18. Verplichtingen Elementum FX bv

18.1    Elementum FX bv is gehouden het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
18.2    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen tussen Elementum FX bv en Opdrachtgever kan Elementum FX bv volstaan met het leveren van gebruikelijke kwaliteit van het Werk c.q. dienstverlening.
18.3    Geringe afwijkingen van het te leveren Werk geven geen reden tot reclame.

19. Opschorting en ontbinding

19.1    Bij niet of niet volledige nakoming door Opdrachtgever van de overeenkomst is Elementum FX bv gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenis op te schorten totdat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan Elementum FX bv heeft voldaan. Elementum FX bv is niet aansprakelijk voor alsdan door Opdrachtgever eventueel te lijden schade.
19.2    Ieder der partijen is, behoudens overmacht, gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft, met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met Elementum FX bv.
19.3    Elementum FX bv is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen 14 dagen is opgeheven; ingeval van benoeming van een bewindvoerder bij Opdrachtgever - als ook in geval van onder curatele stelling of overlijden indien er sprake is van een natuurlijk persoon - dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
19.4    Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 19.2 van deze voorwaarden, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft die ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat door Elementum FX bv nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Elementum FX bv factureert in verband met hetgeen zij reeds heeft geleverd of verricht voor de ontbinding, zijn onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
19.5    Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding van de overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie wederzijdse rechten en plichten, toepasselijk recht en geschillen.

21. Aansprakelijkheid

20.1    Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is  Elementum FX bv niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a.    een krachtens het bepaalde in artikel 22 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);
b.    gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het een leidinggevende betreft en daarbij sprake is van opzet of grove schuld;
c.    gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n);
d.    schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc.
20.2      Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaard Elementum FX bv slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
20.3    Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Elementum FX bv nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever.
20.4    Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van Elementum FX bv in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen:
    •  of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of Werk
•  het bedrag dat uit hoofde van de door Elementum FX bv gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
20.5    De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Elementum FX bv ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat Opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

21. Overmacht
        
21.1    Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van Elementum FX bv zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Elementum FX bv of haar leverancier en elke andere .van Elementum FX bv onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Elementum FX bv kan worden verlangd.
21.2    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Elementum FX bv niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
21.3    Indien Elementum FX bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte Werk afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1    Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
22.2    Alle geschillen tussen partijen over interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede om de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

23. Algemene bepalingen

23.1    Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
23.2    Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Elementum FX bv slechts voor zover deze bevoegd en schriftelijk door haar zijn bevestigd.
23.3    Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.
23.4    Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.         
23.5    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
23.6    De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 

 

SpecialEffectsCompany.nl

Customer Care